Reigosa, Antonio. ÒGalicia Encantada: Enciclopedia da fantas’a popular de Galicia. Un porvir para a tradici—nÓ. Culturas Populares. Revista Electr—nica 4 (enero-junio 2007).

http://www.culturaspopulares.org/textos4/articulos/reigosa.htm

 

ISSN: 1886-5623

 

 

 

Galicia Encantada: Enciclopedia da fantas’a popular de Galicia.

Un porvir para a tradici—n

 

Antonio Reigosa

Museo Provincial de Lugo

 

Resumen

Galicia Encantada (http://www.galiciaencantada.com) es un proyecto para internet que nace de la necesidad de comunicar, de estudiar, de divulgar y de preservar para el futuro un patrimonio vivo. Su objetivo principal es la literatura oral aunque abarca, o pretende abarcar, todas las manifestaciones que consideramos patrimonio inmaterial. Galicia Encantada es un proyecto interactivo, din‡mico, congregador de esfuerzos y saberes, con vocaci—n de ser œtil a los gallegos y a los que quieran conocer nuestra cultura.

Palabras clave: Galicia, folklore, antropolog’a, cuento, leyenda, superstici—n. internet, magia, brujer’a, diablo.

 

Abstract

Galicia Encantada (Bewitched Galicia) (http://www.galiciaencantada.com) is an online project for communication, study and preservation of a living heritage. Its main subject is oral literature but it also hosts all demonstrations considered as immaterial heritage. Bewitched Galicia is an interactive and dynamic project thas has the purpose of being useful to Galician people and all those who want to know Galician culture.

Keywords: Galicia, Folklore, Anthropology, Folktale, Legend, Superstition, Internet, Magic, Witchcraft, Devil.

 

 

D

enominamos virtual ao probable ou posible, ao ficticio, ao que non sendo a’nda pode selo,  ou a aquilo que sen ser real pode parecelo ou producir sensaci—ns moi semellantes. Chamamos tradici—n ‡s informaci—ns, ritos, costumes, co–ecementos ou crenzas que nos chegan dos devanceiros, xeralmente por v’a oral. Galicia Encantada bebe da tradici—n e medra e ten sentido no mundo virtual como se o pasado se proxectase  nun espello de futuro. Galicia Encantada Ž, xa que logo, un proxecto que nace da necesidade de comunicar, de procurar o contacto entre esas dœas beiras dun mesmo r’o que aparentan tan illadas, a do pasado e aqueloutra ribeira que anceiamos para que a tradici—n sobreviva sen sucumbir ao ’mpetu da corrente globalizadora. Galicia Encantada Ž, ou quere ser, unha ponte virtual que tenta salvar a desconfianza xerada nos tempos actuais para coa tradici—n e para co seu futuro.

Mais o certo Ž que, deixando atr‡s as ret—ricas e figuras literarias, Galicia Encantada trata dun patrimonio semiesquecido, marxinal, moi devaluado, case clandestino, seguramente porque nos vŽn do pasado e porque a sociedade galega actual, como toda sociedade moderna, ten tendencia a non mirar atr‡s. A s’ndrome da estatua de sal, se cadra. E isto Ž as’, entre outras moitas raz—ns, porque ese patrimonio se transmitiu fundamentalmente por v’a oral, porque provŽn de devanceiros aos que temos tendencia a considerar intelectuamente inferiores a n—s, e porque a enorme capacidade de persuasi—n dos medios de comunicaci—n actuais discrimina negativamente todo o que non Ž mercado ou propaganda œtil para o intre inmediato.

Por outra parte, estar na rede Ž unha das mellores maneiras de estar no mundo, as’ que os que compartimos a mesma cultura, os que pretendemos estudala e divulgala para facela visible e accesible non podemos virarlle as costas a un medio que posibilita que os galegos de Arxentina, de Australia, de MŽxico e os do Courel, po–amos por caso, poidan relacionarse en tempo real, entendŽndose na mesma linguaxe cultural. E cos galegos, ou canda os galegos, o resto do mundo interesado ou curioso do noso patrimonio oral

O proxecto Galicia Encantada, Enciclopedia da fantas’a popular de Galicia (http://www.galiciaencantada.com), promovido por quen suscribe e co asesoramento tŽcnico de Manuel Fern‡ndez Prado, de Desarrollos Lugonet, est‡ operativo na rede desde o 3 de marzo de 2005. Como xa dixemos o principal obxectivo desta proposta consiste en aproveitar as inmensas posibilidades da internet para achegar a calquera interesado, sexa cal sexa o punto xeogr‡fico onde se atope, a m‡xima informaci—n posible arredor da literatura, das pr‡cticas textuais e, en xeral, de expresi—ns orais moi variadas do patrimonio inmaterial galego. Ao mesmo tempo, e ‡ inversa, esta mesma v’a permite a quen as’ o desexe estar en disposici—n de incorporar a esta base de datos todos aqueles documentos do tradicional galego que calquera colaborador, desde o recuncho m‡is insospeitado, te–a a ben propo–er. Cremos contribu’r as’ a unha maior difusi—n e co–ecemento da nosa identidade e a unha posta en valor dos nosos referentes culturais, non para para conservalos como mostras arqueol—xicas do pasado sen—n como patrimonio vivo, chave e alicerce do futuro; sabendo de onde vimos, mellor transitaremos polos cami–os do porvir.

Prestamos especial atenci—n ‡s manifestaci—ns de car‡cter local, ‡s novas e particularidades dos seres m’ticos que habitan as nosas xeograf’as m‡is ’ntimas: m‡moas, castros, fontes, penedos, covas, illas, pozos, cami–os, montes, r’os, santuarios...,  o que, aos poucos, vai ir permitindo elaborar o que poderiamos denominar corpus da fantas’a popular de Galicia. Desde o local ao universal para non perder as referencias neste mundo globalizado e totalizador.

Entendemos que merece a pena po–er en valor a literatura de tradici—n oral, a primeira literatura que existiu, e amosar as posibilidades educativas e formativas deste patrimonio. Por iso, a modo de preceptos ou obrigas esixibles a este proxecto, propo–emos actividades axeitadas para co–ecelo e gozalo, tratando de estimular o interese dos m‡is novos para que nun futuro non moi afastado nos releven no seu estudo, investigaci—n e difusi—n, para que reclamen un lugar para a nosa literatura oral como parte que Ž dun sistema literario antigo e universal. Directa e indirectamente tratamos de incentivar o co–ecemento da contorna e dos seus moradores, evidenciar o valor das tradici—ns e o das persoas maiores que as co–ecen, amosar o proveito da conversa e o da necesidade de saber escoitar e contar. Todo isto, ademais, pode axudar a integrar os procedentes doutras culturas, compartindo os seus contos e os nosos que, ao cabo, son os mesmos.

En resumo, queremos facer visible un patrimonio e canda el a idea de que se pode gozar contando e escoitando; escribindo coa boca e lendo cos o’dos, para que, finalmente, facendo uso das TIC, os m‡is novos poidan navegar entre dous mundos aparentemente incompatibles: o da tradici—n e o da modernidade. Neste senso, entendemos que os poderes pœblicos con responsabilidades culturais e educativas deberan contribu’r decididamente a este entendemento interxeneracional.

A web organ’zase en secci—ns e/ou categor’as atendendo a enunciados como a morte, o alŽn, augas, astrolox’a, heroes, a medicina, os ritos, a fauna ou a flora, a literatura, a mitolox’a relixiosa, o lume, o calendario popular, pedras, demo, seres m’ticos, lendas urbanas, publicaci—ns, toponimia, xogos, ...etc. Nestas e noutras categor’as inclœense os documentos atendendo ao tema, a’nda que, como Ž obvio, ao tratarse de materia susceptible de mœltiples clasificaci—ns, moitos dos documentos incorporados aparecen en varios destes apartados.

No que chamamos secci—ns: çrea Recreativa, Rutas Encantadas, Colaboradores ou a Revista achŽgase informaci—n pr‡ctica ou propostas de car‡cter did‡ctico. As’, paseni–o incorp—ranse artigos moi variados de investigaci—n ‡ Revista (ISSN 1887-2859), propostas did‡cticas para o mundo escolar baixo o t’tulo Did‡ctica da fantas’a, rutas posibles na actualidade para seguir as pegadas da tradici—n en Rutas Encantadas, e ata existe a çrea Re-creativa onde atopan acomodo as creaci—ns de autor que revisan e actualizan, ou propo–en facelo, o discurso da tradici—n.

A pesar disto, o Žxito m‡is reconfortante acadado ata o de agora pola web Galicia Encantada Ž, sen dœbida, o importante nœmero de colaboradores que achegaron traballo de seu para que todos os compartamos. E entre estes colaboradores contamos varios grupos escolares coordinados por profesorado sensibilizado e disposto a estimular entre o alumnado o co–ecemento do patrimonio inmaterial. Se este proxecto contribu’u a este espertar, xa mereceu a pena.

Eterno agradecemento pois a todos eles polos textos, polas fotos e polas fermos’simas ilustraci—ns enviadas pola excelente debuxante Noem’ L—pez que puxo rostro aos seres da nosa tradici—n. Galicia Encantada pode presumir, grazas a todos estes colaboradores, de ser unha ilusi—n compartida; de ser, por tanto, unha ilusi—n con porvir.

Por œltimo, lembr‡moslle ao viaxeiro polas p‡xinas de Galicia Encantada que pode contribu’r ao seu crecemento a travŽs do formulario ÒEnv’a unha lendaÓ dende calquera punto xeogr‡fico, de Galicia ou do resto do mundo, e achegar Òfantas’asÓ a esta Òlareira virtualÓ, ‡ calor dun patrimonio compartido.  Case mil douscentos documentos en arquivo e m‡is de duascentas mil visitas nestes dous anos e pouco de andaina son un est’mulo nada desprezable.

Vela’ algœns exemplos:

 

 

DOCUMENTOS

 

 

A cidade de Proencia

Proencia estaba en Proendos, Sober (Lugo), era cidade de mouros e agora est‡ aterrada. Nun pozo da finca do Barbados hab’a dœas camp‡s de ouro. Neste mesmo pozo escavaron os devanceiros da casa e atoparon dœas olas; unha con ouro e outra con veleno. Parece que abriron a de veleno e que morreron todos os da casa ag‡s a criada e un cativo que seica estaban co gando no monte.

F‡lase dun libro que ti–a as instruci—ns para facerse rico. Se ti–as valor e sa’as ‡ hora ao lugar sinalado, hab’a aparecer un touro cunha cadea de ouro ‡ rastro. Quen non tivese medo qued‡base coa cadea pero, polo visto, ninguŽn tivo valor. TamŽn dic’a o libro que hab’a unha cadea de ouro pola rodeira do carro do cami–o de San Cristovo; o que lese ben no libro quedaba coa cadea pero o que lese mal, convert’ase en cobra.


TamŽn se fala da existencia dunhas camp‡s de pau co badal tamŽn de pau, capaces de predicir acontecementos, e que en Pedride se botabas un cribo a rolos, al’ onde parase hab’a tesouro.

 

Fonte: Grupo Ò O Tr’coleÓ. Documento inŽdito sobre as lendas de Sober

 

 

Teresa da Creer’a, a panadeira dos mouros

En Pena Rubia, en Vilisome, San Estevo de Anllo, Sober (Lugo) viv’an os mouros.

O pan fac’allelo unha muller de Bordelle chamada Teresa da Creer’a e c—ntase que unha vez, mentres ela ama–aba para cocer, os mouros foron buscar le–a para o forno e quedou soa na casa. 

Os mouros deixaron unha ola no lume e rog‡ranlle ‡ panadeira que non mirase o que hab’a dentro. Pero ela mirou e viu que dentro da pota hab’a unha caveira cos pelos requichados.

A panadeira colleu medo e botou a correr pola ribeira arriba cara ‡ sœa casa. Daquela regresaban os mouros coa le–a e ao vela correr berr‡banlle:

–ÁTeresa da Creer’a, vulva polo crecente e pola pineira!

E ela contest‡balles:

–ÁNon volverei eu non, anque de ouro se volvera!

 

Fonte: Grupo Ò O Tr’coleÓ. Documento inŽdito sobre as lendas de Sober

 

 

O libro do crego de Rioaveso

Pasou en Xeada, Rioaveso, Vilalba (Lugo). Cando hab’a treboada, o crego coll’a un libro que ti–a e lendo nel consegu’a apartar a saraiba para que descargase nun cami–o, onde non fixesen mal a ninguŽn.

Un d’a que o crego estaba en conversa cuns veci–os das casas de Xeada, pousou o libro e un neno que pasou colleuno, e, sen d‡rense conta nin o crego nin os outros veci–os, xa o viron erguerse no aire co libro na man, levitando.

O crego berroulle:

–ÁAh, p‡jaro, onde est‡s! ÁA ver se me podes mandar o libro aberto!

Conseguiu baixarlle o libro pero o neno segu’a al— enriba. Ent—n, o crego pœxose a ler no libro — revŽs, moi despaci–o, e o neno foi baixando a modo. Se le apurado ou pecha o libro, o neno baixar’a de golpe e pod’ase matar.

 

Fonte: Arquivo Chaira: Informaci—n de CORSINA PRADO RêO,

Campelas, Rioaveso, Vilalba. 9 de xu–o de 1993.

 
 
O nome do caracol

ÀSabedes por que lle chaman caracol — caracol?

Unha vez estaban Jesœs e San Pedro po–Žndolle nombre —s animales e entonces todos ten’an ya nombre menos un bichi–o que iba arastr‡ndose, con cornos e todo eso por a’. Iba arrastr‡ndose polo suelo e dice San Pedro, dice:

–ÁJesœs! –dice–, e a ese Àcomo lle po–emos, que non ten nombre?

E queda Jesœs pensando e dice:

–E vai de cara ‡ col –dice–; pois mira, como vai de cara ‡ col, v‡moslle chamar caracol.

E salta o caracol; dice:

–ÁJe, menos mal que non vou cara a un allo!

 

Fonte: Arquivo Chaira: Transcrici—n da versi—n oral de Luis Nò„EZ, Lugo. abril de 1998.

 
 
O demo coxo en Abad’n

Este demo Ž o encargado de recoller as almas dos que morren pero, como Ž trenco, case nunca chega a tempo. Cando se tropeza con el, o mellor, para que non nos faga dano, Ž dicir as palabras de San Xo‡n Retorneadas, se Ž que se saben; sen—n que haxa sorte. Hefaistos e Baco tamŽn eran coxos e estaban relacionados co inferno.

O XosŽ, ter’a vinte e tantos anos, ’a ver a moza e no cami–o por onde tra’an os mortos dos Samord‡s, parroquia de Galgao, concello de Abad’n, deulle a gana, dispensando, de baixar os pantal—ns. Arrimouse as’ a un lado do cami–o e estivo facendo as sœas necesidades. E, niso, ve que pasa alguŽn coxeando polo cami–o que vai cara a igrexa parroquial; e era o demo, e coxeaba.


O mozo levantouse e quedou quieto. E foi boa sorte porque se lle chega a falar — mellor o leva canda el. O XosŽ despois soubo que aquel d’a houbera un defunto nos Samord‡s e supuxo que o demo coxo non chegara a tempo para recibir a alma do que morreu, e regresaba desgustado.

 

Fonte: Arquivo Chaira: Informaci—n de ATILANO RIVAS,

Rego da Cal, Galgao, Abad’n (Lugo).

 

 

O cura Anto–anes e os nubeiros

Na parroquia de Abeledo, concello de Abad’n (Lugo) houbo un cura que lle chamaban O Anto–anes.

Un d’a presentouse unha tormenta e o cura, que estaba na casa rectoral, pœxose a ler nun libro que ti–a enriba da mesa do escritorio.

L’a de prŽsa e suaba. E as’ estivo bastante tempo ata que, moi apurado, tivo que meterse debaixo da mesa, xusto a tempo para librarse dun coitelo grande que se chantou no medio e medio da mesa.

De inmediato, a treboada foise indo e descargou no monte, onde non fixo dano a ninguŽn.

O coitelo mand‡rao o nubeiro, vencido polo esconxuro do cura Anto–anes.

 

Fonte: Arquivo Chaira: Informaci—n de FRANCISCO PƒREZ,

O Carballo, Abeledo, Abad’n (Lugo). 15 de novembro de 1992.

 
 
Pena Rold‡n

Na parroquia dos Vilares, concello de Guitiriz (Lugo) hai unha enorme pena duns seis metros de altura con dœas grandes fendas e mais un anaco desprendido pousado no chan.

A finais do sŽculo XIX constru’se unha casa que apoia a parte posterior e mailo lateral dereito sobre a pena e actualmente viven nela Agust’n Teijido, alcumado Agust’n de Rold‡n, e a sœa dona, Sara Lobeiras.

O nome do penedo, Pena Rold‡n, venlle, segundo a lenda, de cando Rold‡n pasou polo lugar, canso xa de pelexar contra os mouros. Vendo que lle chegaba a hora de morrer quixo deixar a sœa pegada na rocha; coa sœa espada f’xolle dœas fendas ‡ pena e logo debuxoulle unha cruz. Na parte superior da pedra p—dense ver a’nda as pegadas das ferraduras do seu cabalo e hai quen escoita, de cando en cando, tronos e falas dentro da rocha coma se o heroe, o palad’n Rold‡n, e o seu cabalo a’nda cabalgasen por riba do penedo.

 

[Informaci—n de Cristina PŽrez, en ÒEl ProgresoÓ, xoves 18 de maio de 2006, p‡x. 16]

 

 

A fonte dos tres xuncos

En Rubi‡s dos Mistos, na parroquia de Santiago de Rubi‡s, concello de Calvos de Rand’n (Ourense), hai un monte co–ecido como A Torre que agacha unha fonte misteriosa.

S— pode vela quen non vaia pensando nela; o que devece por atopala pode pasar mil veces por cabo dela que nunca a chegar‡ a ver.

Cabo da fonte nacen tres xuncos pero, coidado: segundo por cal puxes o destino resŽrvache ouro, prata ou carniza. Se sae ouro, ser‡s rico toda a vida; se sae prata, quedas como est‡s; mais se o que sae Ž carniza todo o que che quede de vida ser‡s un desgrazado.

 

[Recollido por JosŽ Gonz‡lez Rodr’guez en xaneiro de 1994

 a Carme Escudero Rodr’guez de 86 anos]

 

 

Herba peliqueira

Herba imprescindible para saber onde hai tesouros. At—pase no m‡is fondo das covas ou en foxos profundos nos que nunca xee nin cheguen os raios do sol, pois perder’a as propiedades.

Unha vez apa–ada hai que cocela en auga de sete banzados e tomala durante doce d’as consecutivos. A noite seguinte revelar‡selle nun so–o a quen tomou o bebedizo o lugar exato onde se encontra o tesouro, a que profundidade e incluso a forma do recipiente que o garda.

 

FOLGAR CRESTAR, Abilio, Historia de Mora–a y tradiciones gallegas,

Imprenta Paredes, Pontevedra, 1975. VAQUEIRO, V’tor, Gu’a da Galiza M‡xica,

Galaxia, Vigo, 1998.

 

 

Ponte Pedri–a

De vez en cando, a’nda que s— nas Žpocas de seca, vese, coma se fose o esquelete dunha pantasma, o que queda da Ponte Pedri–a, a vella ponte romana do concello de Bande (Ourense) que dorme baixo as augas e que era paso da V’a XVIII, Itinerario de Antonino (A V’a Nova). Esta ponte foi declarada Monumento hist—rico-art’stico o ano 1944 e cinco anos despois, sen atender a tal distinci—n, foi anegada baixo as augas do encoro das Conchas.

A historia fant‡stica popular Ž outra ben diferente. Un mozo de Santa Cruz rondaba unha moza da outra beira do r’o. Para ir xunta dela cruzaba polas poldras pero unha vez unha enchente de auga que arroiaba impediulle atravesar. O mozo botaba xuramentos e maldici—ns, tantos e tan fortes que se presentou o demo e propœxolle un trato. Lucifer compromet’ase a traballar toda a noite para constru’rlle unha ponte; o mozo, a cambio, ter’a que entregarlle a alma cando morrese.

O mozo, vese que gobernaba o amor a sœa conciencia, aceptou o trato e o demo en vindo a noite pœxose a facer a ponte. Pero xa amenc’a e a’nda lle quedaba unha pedra por colocar. Vaia; non deu rematado a obra.

Contrariado polo contratempo o demo seica dixo:

–Por culpa dunha pedri–a nunca me fuches pagada. Vivir‡s sempre maldita e morrer‡s afogada.

Coa maldici—n deulle nome ‡ ponte. O curioso Ž que sen a pedra que lle faltaba a ponte foi de moita utilidade desde os tempos romanos ata que os argalleiros do encoro cumpriron a maldici—n. ÀEl non ser‡ o demo o que tamŽn constrœe os encoros?

 

Lenda recollida por Rosa MARTêNEZ GARCIA na fregues’a de Santa Cruz,

Bande (Ourense), en 2001, e publicada na revista virtual Setestrelo.